Makaleleri

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
(SCI & SSCI & Arts and Humanities)

— Mustafa Erdoğan (1999), “Religious Freedom in the Turkish Constitution”, The Muslim World, Nos. 3-4 (July), pp. 377-88.

Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

— Mustafa Erdoğan (1999), “Islam in Turkish Politics: Turkey’s Quest for Democracy without Islam”Critique: Journal for Critical Studies of the Middle East, No. 15 (Fall), pp. 26-49.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

— Mustafa Erdoğan (2021), ‘’Siyaset İncelemeleri Bağlamında Felsefe, Teori ve İdeoloji’’, Felsefe Dünyası, Sayı, 73.

— Mustafa Erdoğan (2021), ‘’Anayasacılık ve Demokrasi Açısından 1921 Teşkilât-I Esâsiye Kanunu’’,  Toplumsal Tarih, No. 325 (Ocak), ss. 65-62.

— Mustafa Erdoğan (2019), ‘’Modernlik Bağlamında İnsan Hakları’’, Düşünü-Yorum: İnsan Hakları Özel Sayısı, ss. 32-40.

— Mustafa Erdoğan (2017), ‘’Hayek ve Demokrasi’’, Liber Plus, No. 15 (Mayıs-Haziran), ss.

— Mustafa Erdoğan (2019), ‘’Hukuk, Kanun, Yasa(ma), Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi, No. 1, ss.   47-59.

— Mustafa Erdoğan (2018), ‘’Türkiye’de Populist Otoriterlik’’, LiberPlus, n. 17, ss. 10-15.

—Mustafa Erdoğan (2017), ‘’Hayek ve Demokrasi’’, LiberPlus, n. 15 (Mayıs-Haziran), ss.

— Mustafa Erdoğan (2015), “Hukuk, Hukukun Üstünlüğü ve Adalet”, Haşim Kılıç’a Armağan, ss.331-350. adobe_pdf_file_icon_24x24

— Mustafa Erdoğan (2013), “Anayasal-Demokratik Bir Sistemde Özgürlük ve Güvenlik, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hukuk Sayısı), Yıl 12, Sayı 24/2 (Güz), ss. 21-29. adobe_pdf_file_icon_24x24

— Mustafa Erdoğan (2013), “İslâm, Çoğulculuk ve AKP İktidarı”, Liberal Düşünce, Yıl 18, Sayı 69-70 (Kış-Bahar), ss. 57-62. adobe_pdf_file_icon_24x24

— Mustafa Erdoğan (2012), “Müzakereci Demokrasi ve Sınırları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/Hukuk Sayısı, Yıl 11 Sayı 22/2 (Güz), ss. 1-19. adobe_pdf_file_icon_24x24

— Mustafa Erdoğan (2012), “Yurttaşlık, Anayasal Yurtseverlik ve Türkiye”, Demokrasi Platformu, Yıl 8 Sayı 29 (Kış), ss. 1-15.

— Mustafa Erdoğan (2011), “Demokrasi, Anayasa Yargısı ve Türkiye Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/Hukuk Sayısı, Yıl 10 Sayı 20 (Güz), ss. 27-45. adobe_pdf_file_icon_24x24

— Mustafa Erdoğan (2010), “Cemaat, Cemiyet ve Ulus-Devlet”, Demokrasi Platformu, Yıl 6 Sayı 23    (Yaz), ss. 1-14. adobe_pdf_file_icon_24x24

— Mustafa Erdoğan (2010), “Hukuk ve Siyaset İlişkisi Bağlamında Türk Anayasa Mahkemesi’nin Lâiklik Politikası”, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan, ss. 59-76.

— Mustafa Erdoğan (2009), “Liberalizme Yeniden Bakış: Tarihi ve Felsefi Temelleri”, Liberal   Düşünce, n. 56 (Güz), ss. 7-31. adobe_pdf_file_icon_24x24

— Mustafa Erdoğan (2008), “Adalet ve Eşitlik”, Muhafazakâr Düşünce, n. 15 (2008), ss. 9-22. adobe_pdf_file_icon_24x24

— Mustafa Erdoğan (2005), “Anayasa Mahkemeleri Önemli Midir? Orta Avrupa’da Anayasa Yargısı ve Demokrasinin Pekişmesi”, AÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 54/3, ss. 1-22. adobe_pdf_file_icon_24x24

— Mustafa Erdoğan (2006) “Aydınlanma, Modernik ve Liberalizm”, Demokrasi Platformu, n. 3 (Yaz), ss. 61-79.

— Mustafa Erdoğan (2005), “Egemenliğin Dünü-Bugünü”, Hukuk ve Adalet, n. 6-7 (Ekim).

— Mustafa Erdoğan (2005), “Liberalizm ve Türkiye’deki Serüveni”, Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce, C. 7: Liberalizm (İstanbul: İletişim Yayınları, 2005) içinde, ss. 23-40.

— Mustafa Erdoğan (2002) , “Küreselleşme, Hukuk ve Türkiye”, Liberal Düşünce, n. 25-26, ss. 53-   65. adobe_pdf_file_icon_24x24

— Mustafa Erdoğan (2001), “Avrupa Birliği Anayasalarında Devletin Temel Nitelikleri”, Liberal Düşünce, n. 23 (Yaz), ss. 29-35. adobe_pdf_file_icon_24x24

— Mustafa Erdoğan (2001), “Sivil Özgürlük Olarak Din ve Vicdan Özgürlüğü”, Liberal Düşünce, n. 21 (Kış), ss. 40-47. adobe_pdf_file_icon_24x24

— Mustafa Erdoğan (2000), “1982 Anayasasında Din Özgürlüğü”, Liberal Düşünce, n. 18 (Bahar),   ss. 109-117. adobe_pdf_file_icon_24x24

— Mustafa Erdoğan (2000-2001), “Hikmet-i Hükümetten Hukuk Devletine Yol Var Mı?”, Doğu-Batı,     n. 13.

— Mustafa Erdoğan (2000), “Türkiye’nin Sistem Arayışı”, Karizma, n. 2, ss. 29-36.

— Mustafa Erdoğan (1999), “Kamu Alanı ve Liberalizm: Birkaç Not”, Yeni Türkiye, n. 25, ss. 7-15.

— Mustafa Erdoğan (1999), “Başörtüsü, İnsan Hakları ve Teamüller”, Türkiye Günlüğü, n. 56 (Yaz), ss. 5-15.

— Mustafa Erdoğan (1999), “Türk Politikasında Din: Türkiye’nin İslâmsız Demokrasi Arayışı”, İslâmiyat, C. 2, n. 2, ss. 11-24.

— Mustafa Erdoğan (1999), “Milliyetçilik İdeolojisine Dair”, Liberal Düşünce, n. 15 (Yaz), ss. 89-98. adobe_pdf_file_icon_24x24

— Mustafa Erdoğan (1998), “İnsan Haklarına Kavramsal Bir Yaklaşım”, Liberal Düşünce, n. 12         (Güz), ss. 7-16. adobe_pdf_file_icon_24x24

— Mustafa Erdoğan (1998), “Sivil Toplum: Bir Kavramın Anatomisi”, Liberal Düşünce, n. 10-11, ss.   5-21.

— Mustafa Erdoğan (1998), “Türkiye’de Asker ve Siyaset”, Yeni Türkiye, n. 23-24/II (Eylül-Aralık) ss.             1208-1215.

— Mustafa Erdoğan (1998), “Cumhuriyet ve Demokrasi Arasında Türkiye”, Yeni Türkiye, n. 23-24/II, ss. 1042-1052.

— Mustafa Erdoğan (1997), “Cultural Diversity, Institutional Rivalry, and Democracy”, HÜİİBF Dergisi, C. 15, n. 1, ss. 143-164.https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/327495

— Mustafa Erdoğan (1997), “Çeşitlilik, Çoğulculuk ve Rekabetçi Federalizm”, Liberal Düşünce, n. 6   (Bahar), ss. 44-54. adobe_pdf_file_icon_24x24

— Mustafa Erdoğan (1996), “Başkanlık Sistemini Doğru Tartışmak”, Liberal Düşünce, n. 2 (Bahar),   ss. 4-12.

— Mustafa Erdoğan (1996), “İslam ve Liberalizm: Kısa Bir Bakış”, Liberal Düşünce, No. 4 (Güz), ss. 7-21. adobe_pdf_file_icon_24x24

— Mustafa Erdoğan (1995), “Sekülerizm, Laiklik ve Din”, İslamî Araştırmalar, C. 8, n. 3-4, ss. 179-194. adobe_pdf_file_icon_24x24

— Mustafa Erdoğan (1993), “İnsan Hakları Öğretisine Giriş”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, n.   11, ss. 23-40. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/428976

— Mustafa Erdoğan (1990), “Silâhlı Kuvvetlerin Türk Anayasa Düzeni İçindeki Yeri”, AÜSBF Dergisi, C. XLV, n. 1-4, ss. 309-334. adobe_pdf_file_icon_24x24

— Mustafa Erdoğan, (1990), “Farabi’nin Siyaset Teorisi Üstüne”, Türkiye Günlüğü, n. 11, (Yaz), ss. 72-80.

— Mustafa Erdoğan (1990), “Laiklik ve Türk Uygulaması Üstüme Notlar”, Türkiye Günlüğü, n. 13 (Kış), ss. 53-60.

— Mustafa Erdoğan (1990), “Parlamenter Rejim Açısından Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu”, Türkiye Günlüğü, n. 10 (Mart), ss. 58-65.

— Mustafa Erdoğan (1989), “Başbakanlık Hükümeti Mi?”, AÜSBF Dergisi, C. XLIV, n.  3-4, ss. 229-  247.

— Mustafa Erdoğan (1989), “Anayasa Mahkemesi Nasıl Karar Veriyor: Yüksek Mahkemenin ‘Başörtüsü Kararı’ Üstüne Bir Değerlendirme”, Türkiye Günlüğü, n. 7 (Ekim), ss. 56-67.

— Mustafa Erdoğan (1986), “Safahat’ın Temalarından Biri: İslâmî Modernleşme Görüşü”, Mehmet Akif Ersoy’u Anma Kitabı (Ankara: Ankara Üniversitesi yayınları)

— Mustafa Erdoğan (1986), “Avrupa Ekonomik Topluluğu Hukukunda Dolaysız Etki İlkesi”, AÜSBF Dergisi, C. XLI, n. 1, ss. 307-28. adobe_pdf_file_icon_24x24

Diğer Makaleler

— Mustafa Erdoğan (2020), ”İyi Toplum: Hayek ve Rawls”, 25 Eylül.

— Mustafa Erdoğan (2020), ”Günah Keçisi Olarak ‘’Neo-Liberalizm’’, 12 Mayıs.

 — Mustafa Erdoğan (2020), ”Hayek ‘Kölelik Yolu’nda Ne Söylemişti?” (11 Mart.

— Mustafa Erdoğan (2020), ”28 Şubat Sürecinden Reisçi Otokrasiye”,  Daktilo 1984, 28 Şubat (revised 2 Mart).

— Mustafa Erdoğan (2019), ”Hukuk ve Adalet”, 31 Aralık.

— Mustafa Erdoğan (2019), ”Vekâleten Demokrasi İle Vekâleten Otokrasi Arasında Türkiye”, 15 Kasım. 

— Mustafa Erdoğan (2019), ”Çoğulculuk, Çoğunlukçuluk ve Demokrasi, sosyalbilimler.org ,1 Ekim. 

— Mustafa Erdoğan (2019), ”Hukuk Devlet Buyrukları Demek Midir?”, Daktilo 1984, 27 Ağustos. 

— Mustafa Erdoğan (2019), ”Siyasî Bir Kurum Olarak Hukuk”, sosyalbilimler.org, 26 Temmuz. 

— Mustafa Erdoğan (2019), ”Demokrasi ve Özgürlük”, Daktilo 1984, 23 Temmuz.

— Mustafa Erdoğan (2019),  ”Ergenekon Yokmuş, Ya Derin Devlet?”, Daktilo 1984, 5 Temmuz.

— Mustafa Erdoğan (2019),  ”Reisçilik Yeni Bir Şey Değil”, Daktilo 1984, 17 Mayıs. 

— Mustafa Erdoğan (2019),  ”Lâik Devlet Seküler Siyaset”, Daktilo 1984, 6 Mayıs.

— Mustafa Erdoğan (2019), ”Özgürlük, Hukuk ve Demokrasi”, sosyalbilimler.org, 2 Mayıs.

— Mustafa Erdoğan (2019), ”KHK’lılar Sorunu Çözümsüz Müdür?”, Daktilo 1984, 13 Nisan. 

— Mustafa Erdoğan (2019), ”Türkiye’de Populist Otoriterlik”, LiberPlus, No. 17, 2018, ss. 10-15 (rev. 5 Mart 2019).

— Mustafa Erdoğan (2019), ”Siyasetin Dünyevileşmesi ve Türkiye”, 30 Ocak. 

— Mustafa Erdoğan (2018), ”Ekonomik Özgürlük, Adalet ve Liberalizm”, 31 Ekim.

— Mustafa Erdoğan (2018),  ”Hukuk ve Yargıya Dair”, sosyalbilimler.org, 11 Ekim.

— Mustafa Erdoğan (2017),  “Hayek’te Demokrasi ve Özgürlük”, 21 Ekim.

— Mustafa Erdoğan (2017),  “Ulus-Devlet Cenderesinden Çıkış Yolu” , 21 Ekim.

— Mustafa Erdoğan (2017), ”Aydınlanma,  Bilim ve Bağnazlık”, 19 Ekim.

— Mustafa Erdoğan (2017), ”Bireysel Özerklik ve Liberalizm”, 19 Ekim.

— Mustafa Erdoğan (2017),  ”Akılcılık, Çoğulculuk ve Hoşgörü”,  sosyalbilimler.org, 6 Eylül.

— Mustafa Erdoğan (2017),  “Rejim Değişikliğine Hayır”, Mart.

— Mustafa Erdoğan (2017), ”Yeniden Asıl Gündem: Özgürlük, Barış, Adalet ve Refah”, 31 Ocak.

— Mustafa Erdoğan (2017),  ”Vesayetin Dünü-Bugünü”, 18 Ocak.

— Mustafa Erdoğan (2017),  “Liberalizm Geriliyor Mu?”, 4 Ocak.

— Mustafa Erdoğan (2016),  ”Başkanlık Sistemi ve Türkiye’ye Uyarlanabilirliği”, 30 Kasım.

— Mustafa Erdoğan (2016),  ”Özgür Toplumun Temelleri”, 23 Kasım.

— Mustafa Erdoğan (2016),  “Özgürlük Araştırmaları Derneği Niçin Kuruldu?”, 9 Ekim.

— Mustafa Erdoğan (2016), “Liberal Zemin Olmadan Demokrasi Olmuyor”,  8 Ekim 2016.

— Mustafa Erdoğan (2016), ”Yargının Formasyon ve Zihniyet Sorunu”,  Zaman, 12 Temmuz.

— Mustafa Erdoğan (2015),   “Medeniyet İnşası”, Zaman, 7 Ekim.

— Mustafa Erdoğan (2015), ”Bir Vesayet Kurumu Olarak Devlet”, Zaman, 3 Haziran.

— Mustafa Erdoğan (2015), “AKP’nin Yeni Türkiye’si”, LiberPlus, No. 3 (Mayıs-Haziran), ss. 6-11.

— Mustafa Erdoğan (2014), “Türkiye’nin Siyasî Rejimi”, Zaman, 24 ve 26 Aralık.

— Mustafa Erdoğan (2014), ”Liberal Tutarlılık Meselesi”, Zaman, 22 Ağustos. 

— Mustafa Erdoğan (2014), “Bir Arada Yaşamanın İlkeleri”, Köprü, n. 127 (Güz), ss.

 — Mustafa Erdoğan (2014), “’Yeni Türkiye’ Vizyonu”, Yeni Türkiye, Sayı 56 (Ocak-Şubat 2014), ss. 58- 65.

— Mustafa Erdoğan (2013), “Başkanlık Sistemi, Demokrasi ve Türkiye”, Yeni Türkiye, Sayı 51 (Mart- Nisan), ss. 542-47.

— Mustafa Erdoğan (2013), “Kürt Sorunu, Başkanlık ve Yeni Anayasa”, Zaman (31 Mart).

— Mustafa Erdoğan (2013), “Hukuk ve Siyaset Düşünürü Olarak Ronald Dworkin”, Zaman (19-20 Mart).

— Mustafa Erdoğan (2013), “Yeni Anayasa İçin İnsan Hakları Gündemi”, Yeni Türkiye, Sayı 50 (Ocak- Şubat), ss. 744-48.

— Mustafa Erdoğan (2012), “Özgürlük, Barış, Refah: Türkiye Bunun Neresinde?”, HerTaraf (3 Şubat).

— Mustafa Erdoğan (2012), “‘Hukuksuz Demokrasi’ye Doğru Mu?”, HerTaraf (17 Ocak).

— Mustafa Erdoğan (2011), “Halksız Demokrasi, Haksız Hukuk”, HerTaraf (27 Kasım).

— Mustafa Erdoğan (2011), “AİHM TCK’nın 301. Maddesini Mahkûm Etti”, HerTaraf (8 Kasım).

— Mustafa Erdoğan (2011), “Kürt Sorunu ve Yeni Anayasa”, HerTaraf (20 ve 27 Temmuz).

— Mustafa Erdoğan (2011), “Millî İrade, Çoğulculuk ve ‘İleri Demokrasi’”, HerTaraf (9 temmuz).

— Mustafa Erdoğan (2010), “Zorunlu Din Dersi, Çoğulculuk ve Tarafsızlık”, Açık Görüş (17 ve 24 Ekim).

— Mustafa Erdoğan (2010), “Ahlâkî ve Hukukî Bir Sorun Olarak Anadilde Eğitim-Öğretim Hakkı”, Açık Görüş (10 Ekim).

— Mustafa Erdoğan (2010), “Özgürlük, Eşitlik ve Demokrasi”, Açık Görüş (3 Ekim).

— Mustafa Erdoğan (2010), “Değiştirilemez Hükümler Demokrasiyle Bağdaşır Mı?”, Açık Görüş (12 ( Eylül).

— Mustafa Erdoğan (2010), “Adil Savaş Olur Mu?”, Açık Görüş (5 Eylül).

— Mustafa Erdoğan (2010), “Demokrasi ve Temsil”, Açık Görüş (29 Ağustos).

— Mustafa Erdoğan (2010), “‘Mazinin Şerefi’nden Ulus-Devlete”, Açık Görüş (22 Ağustos).

— Mustafa Erdoğan (2010), “Demokrasi, Özerklik ve Kürt Talepleri”, Açık Görüş (15 Ağustos).

— Mustafa Erdoğan (2010), “Çoğulculuk, Akılcılık ve Hoşgörü”, Açık Görüş (8 Ağustos).

— Mustafa Erdoğan (2010), “Kosova, Ayrılma Hakkı ve Uluslararası Hukuk”, Açık Görüş (1 Ağustos).

— Mustafa Erdoğan (2010), “Mahkemeler, Hukuk ve Siyaset”, Açık Görüş (11 Temmuz).

— Mustafa Erdoğan (2010), “Hoşgörü Erdemi”, Açık Görüş (4 Temmuz).

— Mustafa Erdoğan (2010), “Liberal Temalar”, Açık Görüş (13 Haziran).

— Mustafa Erdoğan (2010), “‘Kürt Açılımı’na Dair”, Stratejik Boyut, n. 6 (Ocak-Şubat).

— Mustafa Erdoğan (2009), “Yargının Darbe Süreçlerindeki Rolü”, Zaman (28 Aralık).

— Mustafa Erdoğan (2009), “Kollektif Haklar Tartışması ve Kürt Sorunu”, HerTaraf (11 Eylül).

— Mustafa Erdoğan (2008), “Lâiklik, Özgürlük ve Demokrasi”, HerTaraf (27 Eylül ve 24 Ekim).

— Mustafa Erdoğan (2008), “Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu”, Açık Görüş (2 Mart).

— Mustafa Erdoğan (2007), “Merkeze Oturmanın Riskleri”, Zaman (1 Ağustos).

— Mustafa Erdoğan (2007), “Türkiye’nin Kürt Sorunu”, Köprü, n. 98 (Bahar).

— Mustafa Erdoğan (2007), “Onuncu Yılında 28 Şubat Darbesi” (Şubat).

— Mustafa Erdoğan (2005), “Eğitim, Üniversite ve Sivil Toplum”, Sivil Toplum, 3/12 (Ekim-Aralık), ss. 135-38.

— Mustafa Erdoğan (2005), “Avrupa, Avrupa Birliği ve Türkiye”, Liberal Düşünce, n. 40 (Güz), ss. 6-20.

— Mustafa Erdoğan (2005), “Avrupa Birliği Perspektifi”, Hukuk Dünyası, C. 15, n. 2, ss. 9-15.

— Mustafa Erdoğan (2003), “Savaşa ve Barışa Dair”, Liberal Düşünce, n. 29 (Kış), ss. 7-13.

— Mustafa Erdoğan (2002), “Robert Nozick’in Ardından: ‘Bireylerin Hakları Vardır’”, Liberal Düşünce, n. 26-27 (Yaz), ss. 99-104.

— Mustafa Erdoğan (2002), “İyi Niyet, Yoksulluk ve Piyasa”, Piyasa, n. 3 (Yaz), ss. 93-97.

— Mustafa Erdoğan (2001), “Demokratik Toplumda İfade Özgürlüğü: Özgürlükçü Bir Perspektif”, Liberal Düşünce, n. 24 (Güz), ss. 8-13.

— Mustafa Erdoğan (2001), “Fazilet Partisi’ni Kapatma Kararı Işığında Türkiye’nin Anayasa Mahkemesi Sorunu”, Liberal Düşünce, n. 23 (Yaz), ss. 36-40.

— Mustafa Erdoğan (2001), “Siyasî Partiler, Devlet ve Demokrasi”, Liberal Düşünce, n. 23 (Yaz), ss. 59-66.

Mustafa Erdoğan (2001), “AİHM’nin Refah Partisi Kararının Düşündürdükleri”, Liberal Düşünce, n. 23 (Yaz), ss. 41-50.

— Mustafa Erdoğan (2000), “Türkiye Avrupa Birliği Eşiğinde Mi?”, Yeni Türkiye, n. 35/1 (Eylül-Ekim), ss. 613-24.

— Mustafa Erdoğan (1999), “Türkiye’nin Anayasa Sorunu”, Yeni Türkiye, n. 30.

— Mustafa Erdoğan (1998), “Bilgi Toplumu ve Demokrasi”, Yeni Türkiye, n. 19 (Ocak-Şubat), ss. 466- 69.

— Mustafa Erdoğan (1997), “Türkiye’de Siyasal Sistem ve Demokrasi”, Yeni Türkiye, n. 17 (Eylül- Ekim), ss. 49- 64.

— Mustafa Erdoğan (1997), “Klasik Liberalizmde Birey, Topluluk, Toplum”, Liberal Düşünce, n. 7 (Yaz), ss. 58-63.

— Mustafa Erdoğan (1997), “Siyasal Yozlaşma ve Türkiye Örneği”, Yeni Türkiye, n. 13 (Ocak-Şubat) ss. 160-65.

— Mustafa Erdoğan (1995), “’Örgütlü Toplum’ Söylemi ve İki Toplum Görüşü”, Pazar Postası, 29 Nisan.

— Mustafa Erdoğan (1994), “’Anayasal Vatandaşlık’ Arayışı”, Demokrasi Gündemi, n. 2.

— Mustafa Erdoğan (1994), “Özelleştirme, Demokrasi ve Anayasa”, Yeni Forum, n. 306 (Kasım).

— Mustafa Erdoğan (1994), “Demokrasi, Laiklik, Resmî İdeoloji”, Türkiye Günlüğü, n. 29 (Temmuz- Ağustos), ss.113-16.

— Mustafa Erdoğan (1993), “Siyasal Sistemimiz Kusursuz Mu?”, Türkiye Günlüğü, n. 21 (Kış), ss

— Mustafa Erdoğan (1992), “Türkiye’de Demokrasiye Geçiş Deneyimi (1945-1950), Yeni Forum.

— Mustafa Erdoğan (1991), “Türkiye’de Bürokratik Yönetim Geleneği ve Demokrasi”, Yeni Forum, n. 271 (Aralık)

— Mustafa Erdoğan (1991), “Soldan Görünenler”, Türkiye Günlüğü, n. 15 (Yaz), ss. 116-20.

— Mustafa Erdoğan (1991), “Çağdaş Türkiye’de Ekzantrik Bir Düşünce Çizgisi: ‘Halksız Demokrasi’”, Türk Yurdu, n. 390 (Nisan), ss. 96-98.

— Mustafa Erdoğan (1990), “Liberal Düşünce Geleneği”, Yeni Forum, c. 11, n. 252, ss. 20-34.

— Mustafa Erdoğan (1990), “Bilgi ve Özgürlüğün Bilgisi”, Türkiye Günlüğü, n. 12 (Güz), ss. 31-35.

— Mustafa Erdoğan (1990), “’Reel’ Sosyalizmin Bunalımı Üstüne Serbest Çağrışımlar”, Yeni Forum, n. 255 (Ağustos), ss. 37-41.

— Mustafa Erdoğan (1989), “1980’lerde Türk Siyasetinin Transformasyon’u”, Türkiye Günlüğü, n. 9 (Aralık), s. 31-34.

— Mustafa Erdoğan (1985), “Laiklik, Din ve Gelenek”, Yeni Forum, n. 145 (15 Eylül), ss. 25-26.