TEMEL SORUN ŞİDDET KÜLTÜRÜDÜR

Son haftalarda İslâmî çevrelerin başını çektiği, İstanbul Sözleşmesi’ne karşı yürütülen kampanya dolayısıyla aile içi şiddet, özellikle de kadınlara karşı şiddet meselesi gündemin baş sıralarına yerleşmiş bulunuyor. İslâmcılar ve bazı milliyetçi-muhafazakârlar adı geçen Sözleşme’nin ‘’Türk aile yapısı’’nı ve cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel anlayış ve pratikleri tehdit ettiğinden yakınıyorlar. Öyle anlaşılıyor ki, bu karşı çıkışın arka planında,…

Read More

KILIÇ SEVDASI, ADALET VE DİN

Malum, camiye çevrilen Ayasofya’da kılınan ilk resmî-törensel Cuma namazında Diyanet İşleri Başkanı hutbeyi elinde kılıçla okudu. Daha da tuhaf olanı, Başkan daha sonra aynı yerde kıldırdığı Bayram namazında da minbere kılıçla çıktı. Bu iki olay arasında, ailesiyle birlikte bir lokantada yemek yediği sırada Hatay Barosu Başkanı sözde ‘’kimlik sorma’’ adı altında polisler tarafından taciz edilip…

Read More

HUKUK FİKRİ, EVRENSEL HUKUK VE MEDENİYET

Son yıllarda Türkiye’de neredeyse her gün bir hukuk skandalı veya en azından ağır bir hukuk ihlâli yaşanmaktadır. Benim de epey bir süredir kendime dert edindiğim bu büyük sorun, siyasî olarak bakıldığında, 2016’daki darbe girişiminin bastırılmasından sonra peyderpey gerçekleştirilen rejim değişikliğiyle yakından bağlantılıdır. Hukuk açısından bakıldığında ise bunun arkasında, başta yargıçlar olmak üzere hukuk uygulayıcılarımızın zihninde…

Read More

DEVLETİ SINIRLAMAK SAHİCİ BİR İHTİYAÇTIR

Devlet karşısında aldıkları tutum bakımından insanları kabaca iki ana gruba ayırabiliriz. Birinci grupta devletin varlığının meşru olduğuna inananlar yer almaktadır. Bunların bir kısmı bunu ‘’anarşi’’den kaçınmak ‘’ihtiyacı’’na bağlarlar. Esas olarak ‘’klasik liberaller’’den oluşan bu alt grup ‘’hukuk ve düzen’’ içinde barışçı bir hayat için devletin zorunlu olduğunu düşünürler. Bunlar yine de devlete karşı kuşkucu bir…

Read More

TÜRKYE’NİN SİYASÎ VE İDARÎ GÖRÜNÜMÜ

Hâlihazırda Türkiye’nin gerek siyasetinde gerekse kamu idaresinde hâkim olan anlayış ve uygulama, maalesef, sadece hür-demokratik rejim standartları açısından değil, medenilik standartları açısından da kabul edilebilir olmaktan uzaktır. Özellikle ilk gruba girenler elbette eskiden de şu veya bu ölçüde aşina olduğumuz sorunlardı, ama bu sorunların katlanılamaz boyutlara ulaşması esas olarak AKP’nin 18 yıllık iktidarının eseridir. AKP…

Read More

GÜN ”SAVUNMA MESLEĞİ”NE SAHİP ÇIKMAK GÜNÜDÜR

Bilindiği gibi, avukatlık ‘’kamu hizmeti’’ özelliği taşıyan bir ‘’serbest’’ meslektir. Avukatlığın bir ‘’kamu hizmeti’’ sayılması, avukatların devletin temel hukukî işlevlerinden biri olan ‘’yargı(lama)’’ faaliyetinde tarafların temsili bakımından tekelci konuma sahip olmalarıyla ilgilidir. Nitekim Ceza Kanunu (m. 6/1) hâkimler ve savcılarla birlikte avukatların da ‘’yargı görevi’’ yaptıklarını belirtmiştir. Kısaca, avukatların yürüttükleri hizmet yargısal işlevin ayrılmaz bir…

Read More

TÜRKİYE KÜRT SORUNUNU ÇÖZMEDEN ÖZGÜRLEŞEMEZ

Türkiye’de devletin birlik-bütünlüğü ve bekâsı ile milletin birlik-bütünlüğü ve bekâsı, aralarındaki uzlaşmaz görünen görüş ayrılıklarına rağmen, laikçilerle dincileri birleştiren önceliklerdir. Esasen, ‘’devletçilik’’ ile ‘’milliyetçilik’’ baştan beri Türkiye Cumhuriyeti’nin iki karakteristik vasfıdır. Kürt sorununun barışçı bir şekilde çözülmesini engelleyen de temelde bu devletçi-milliyetçi saplantıdır. Kısaca, Türkiye’de ‘’hikmet-i hükümet’’ (raison d’etat) hükmünü yürütüyor, gerisi ayrıntıdır. Özellikle Kürt…

Read More

BİR ”ÇIKIŞ STRATEJİSİ”?

Türkiye epey bir zamandır ziyadesiyle sıkışmış bir durumda. Mevcut sistem kurumlarından insan malzemesine kadar akla gelebilecek hemen hemen her alanda dramatik bir iflâsı yaşıyor. O kadar kapsamlı bir iflâs manzarasıyla karşı karşıyayız ki, kamu hayatının çökmüş veya çıkmaza girmiş alanlarını sırf saymaya kalksak bile altından kalkabileceğimizden emin değilim. Ne yazık ki, içine sürüklendiği bu kıskaçtan…

Read More

DE TOCQUEVILLE VE DEMOKRATİK DESPOTİZM

‘’Demokratik Uluslar Ne Tür Bir Despotizmden Korkmalıdırlar’’. Bu, Alexis de Tocqueville’in ünlü AMERİKA’DA DEMORASİ adlı kitabının 2. Cildinde yer alan bir bölüm başlığıdır Democracy in America, II, 1961, 378-84). Düşünürün kendisi bu soruya, kısaca, ‘’demokratik despotizm’’ veya ‘’yumuşak despotizm’’ olarak cevap vermiştir. Yani Tocqueville, demokrasi hakkındaki yaygın görüşe de uygun olarak, bildik kaba despotizmin demokrasiler…

Read More

AYDIN VE ENTELEKTÜEL

Türkçede ‘’aydın’’ ve ‘’entelektüel’’ kelimeleri genellikle aynı anlamda kullanılmaktadır. Buna göre, aydın ve entelektüellerin ayırt edici özelliği bunların okuyan-yazan, kültürlü ve düşünen kişiler olmalarıdır. Başka bir anlatımla, her iki grupta da ağır basan özellik zihinsel ilgiler ve/veya faaliyetlerin öne çıkmasıdır: Aydınlar ve entelektüeller esas olarak zihinsel donanım ve faaliyetleriyle temayüz eden ve toplumsal konumları daha…

Read More