Hakkında

Photograph: Özgür Tekşen / AJT
Photograph: Özgür Tekşen / Al Jazeera Türk

 

 1. Adı Soyadı: Mustafa Erdoğan
 2. Doğum Tarihi: 1956
 3. Unvanı: Profesör
 4. Öğrenim Durumu:
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1981
Y. Lisans AB Rekabet Hukuku Ankara Üniversitesi 1982
Doktora Kamu Hukuku/Anayasa Ankara Üniversitesi 1988
 1. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: Şubat 1991

Doçentlik Tarihi: Ekim 1991       

Profesörlük Tarihi: Haziran 1997

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1. Yüksek Lisans Tezleri

(1) A. Faruk Güneş, “Silâhlı Kuvvetlerin Sivil Denetimi: Hukukî ve Siyasî Araçlar”, İTİCÜ SBE, 2014.

(2) Mü’min Köktaş, “Siyasal Düşünceleri ile Ahmet Hamdi Başar”, Hacettepe Üniversitesi SBE, 2003.

(3) Uğur Ersoy, “Türkiye Örneğinde Yeni Sağ: Anavatan Partisi Üzerine Bir İnceleme”, Hacettepe Üniversitesi SBE, 2002.

(4) Saim Şallı, “Sosyal Demokrasinin Dönüşümü ve Küreselleşme: Almanya Örneği”, Hacettepe Üniversitesi SBE, 2002.

(5) Cem Yaşin, “Başkanlık Sistemi”, Hacettepe Üniversitesi SBE, 1997.

(6) Bican Şahin, “Aristoteles`in Adalet Anlayışının Günümüz Adalet Anlayışlarıyla İlişkileri”, Hacettepe Üniversitesi SBE, 1997.

(7) Muhammet Ecevit Carti, “1980’den Sonra Türkiye’de İnsan Haklarını Koruma Amaçlı Resmi ve Sivil Girişimler”, Kırıkkale Üniversitesi SBE, 1996.

      6.2. Doktora Tezleri

(1) Mü’min Köktaş, İskoç Aydınlanması: Bir Sivil Toplum Perspektifi, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,     2010.

(2) Cennet Uslu, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri: Doğal Hukuk ve Doğal Haklar, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

 1. Yayınlar

      7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

(1) Mustafa Erdoğan (1999), “Religious Freedom in the Turkish Constitution”, The Muslim World, Nos. 3-4 (July), pp. 377-88.

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

(1) Mustafa Erdoğan (1999), “Islam in Turkish Politics: Turkey’s Quest for Democracy without Islam”, Critique: Journal for Critical Studies of the Middle East, No. 15 (Fall), pp. 26-49.

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

      7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

(1) Mustafa Erdoğan (2009), “Norman Barry’s Contribution to the Study of Liberal Politics”, in Michael James (ed.), Classical Liberalism in the 21st Century: Essays in Honour of                    Norman P. Barry (Buckingham University Press), pp. 177-184.

      7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

(1) ‘Mustafa Erdoğan (2017), ‘’Hayek ve Demokrasi’’, Liber Plus, No. 15 (Mayıs-Haziran), ss.

(2) Mustafa Erdoğan (2015), “Hukuk, Hukukun Üstünlüğü ve Adalet”, Haşim Kılıç’a Armağan, Çoban, A. R. & Gülener, S.  & Sağlam, M. & Ekinci, H. (ed.), Haşim Kılıç’a Armağan Cilt I           (Ankara: Anayasa Mahkemesi Yayınları), ss.331-347.

(3) Mustafa Erdoğan (2013), “Anayasal-Demokratik Bir Sistemde Özgürlük ve Güvenlik”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hukuk Sayısı), Yıl 12, Sayı 24/2 (Güz), ss. 21-29.

(4) Mustafa Erdoğan (2013), “İslâm, Çoğulculuk ve AKP İktidarı”, Liberal Düşünce, Yıl 18, Sayı 69-70 (Kış-Bahar), ss. 57-62.

(5) Mustafa Erdoğan (2013), “Yeni Anayasa İçin İnsan Hakları Gündemi”, Yeni Türkiye, Sayı 50 (Ocak-Şubat), ss. 744-48.

(6) Mustafa Erdoğan (2012), “Müzakereci Demokrasi ve Sınırları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/Hukuk Sayısı, Yıl 11 Sayı 22/2 (Güz), ss. 1-19.

(7) Mustafa Erdoğan (2012), “Yurttaşlık, Anayasal Yurtseverlik ve Türkiye”, Demokrasi Platformu, Yıl 8 Sayı 29 (Kış), ss. 1-15.

(8) Mustafa Erdoğan (2011), “Demokrasi, Anayasa Yargısı ve Türkiye Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/Hukuk Sayısı, Yıl 10 Sayı 20 (Güz), ss. 27-45.

(9) Mustafa Erdoğan (2010), “Cemaat, Cemiyet ve Ulus-Devlet”, Demokrasi Platformu, Yıl 6 Sayı 23 (Yaz), ss. 1-14.

(10) Mustafa Erdoğan (2010), “Hukuk ve Siyaset İlişkisi Bağlamında Türk Anayasa Mahkemesi’nin Lâiklik Politikası”, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan, ss. 59-76.

(11) Mustafa Erdoğan (2010), “Zorunlu Din Dersi, Çoğulculuk ve Tarafsızlık”, Açık Görüş (17 ve 24 Ekim).

(12) Mustafa Erdoğan (2009), “Liberalizme Yeniden Bakış: Tarihi ve Felsefi Temelleri”, Liberal Düşünce, n. 56 (Güz), ss. 7-31.

(13) Mustafa Erdoğan (2008), “Adalet ve Eşitlik”, Muhafazakâr Düşünce, n. 15, ss. 9-22.

(14) Mustafa Erdoğan (2005), “Anayasa Mahkemeleri Önemli Midir? Orta Avrupa’da Anayasa Yargısı ve Demokrasinin Pekişmesi”, AÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 54/3, ss. 1-22.

(15) Mustafa Erdoğan (2006) “Aydınlanma, Modernik ve Liberalizm”, Demokrasi Platformu, n. 3 (Yaz), ss. 61-79.

(16) Mustafa Erdoğan (2005), “Egemenliğin Dünü-Bugünü”, Hukuk ve Adalet, n. 6-7 (Ekim).

(17) Mustafa Erdoğan (2005), “Eğitim, Üniversite ve Sivil Toplum”, Sivil Toplum, 3/12 (Ekim-Aralık), ss. 135-38.

(18) Mustafa Erdoğan (2005), “Avrupa, Avrupa Birliği ve Türkiye”, Liberal Düşünce, n. 40 (Güz), ss. 6-20.

(19) Mustafa Erdoğan (2002), “Küreselleşme, Hukuk ve Türkiye”, Liberal Düşünce, n. 25-26, ss. 53-65.

(20) Mustafa Erdoğan (2001), “Avrupa Birliği Anayasalarında Devletin Temel Nitelikleri”, Liberal Düşünce, n. 23 (Yaz), ss. 29-35.

(21) Mustafa Erdoğan (2001), “Sivil Özgürlük Olarak Din ve Vicdan Özgürlüğü”, Liberal Düşünce, n. 21 (Kış), ss. 40-47.

(22) Mustafa Erdoğan (2000-2001), “Hikmet-i Hükümetten Hukuk Devletine Yol Var Mı?”, Doğu-Batı, n. 13.

(23) Mustafa Erdoğan (2000), “1982 Anayasasında Din Özgürlüğü”, Liberal Düşünce, n. 18 (Bahar), ss. 109-117.

(24) Mustafa Erdoğan (2000), “Türkiye’nin Sistem Arayışı”, Karizma, n. 2, ss. 29-36.

(25) Mustafa Erdoğan (1999), “Kamu Alanı ve Liberalizm: Birkaç Not”, Yeni Türkiye, n. 25, ss. 7-15.

(26) Mustafa Erdoğan (1999), “Başörtüsü, İnsan Hakları ve Teamüller”, Türkiye Günlüğü, n. 56 (Yaz), ss. 5-15.

(27) Mustafa Erdoğan (1999), “Türk Politikasında Din: Türkiye’nin İslâmsız Demokrasi Arayışı”, İslâmiyat, C. 2, n. 2, ss. 11-24.

(28) Mustafa Erdoğan (1999), “Milliyetçilik İdeolojisine Dair”, Liberal Düşünce, n. 15 (Yaz), ss. 89-98.

(29) Mustafa Erdoğan (1998), “İnsan Haklarına Kavramsal Bir Yaklaşım”, Liberal Düşünce, n. 12 (Güz), ss. 7-16.

(30) Mustafa Erdoğan (1998), “Sivil Toplum: Bir Kavramın Anatomisi”, Liberal Düşünce, n. 10-11, ss. 5-21.

(31) Mustafa Erdoğan (1998), “Türkiye’de Asker ve Siyaset”, Yeni Türkiye, n. 23-24/II (Eylül-Aralık)   ss. 1208-1215.

(32) Mustafa Erdoğan (1998), “Cumhuriyet ve Demokrasi Arasında Türkiye”, Yeni Türkiye, n. 23-24/II, ss. 1042-1052.

(33) Mustafa Erdoğan (1997), “Cultural Diversity, Institutional Rivalry, and Democracy”, HÜİİBF Dergisi, C. 15, n. 1, ss. 143-164.

(34) Mustafa Erdoğan (1997), “Çeşitlilik, Çoğulculuk ve Rekabetçi Federalizm”, Liberal Düşünce, n.6 (Bahar), ss. 44-54.

(35) Mustafa Erdoğan (1996), “Başkanlık Sistemini Doğru Tartışmak”, Liberal Düşünce, n. 2 (Bahar), ss. 4-12.

(36) Mustafa Erdoğan (1996), “İslam ve Liberalizm: Kısa Bir Bakış”, Liberal Düşünce, No. 4 (Güz),ss. 7-21.

(37) Mustafa Erdoğan (1995), “Sekülerizm, Laiklik ve Din”, İslamî Araştırmalar, C. 8, n. 3-4, ss.179-94.

(38) Mustafa Erdoğan (1993), “İnsan Hakları Öğretisine Giriş”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, n. 11, ss. 23-40.

(39) Mustafa Erdoğan (1992), “Türkiye’de Demokrasiye Geçiş Deneyimi (1945-1950), Yeni Forum,

(40) Mustafa Erdoğan (1991), “Türkiye’de Bürokratik Yönetim Geleneği ve Demokrasi”, Yeni Forum, n. 271 (Aralık).

(41) Mustafa Erdoğan (1990), “Silâhlı Kuvvetlerin Türk Anayasa Düzeni İçindeki Yeri”, AÜSBF Dergisi, C. XLV, n. 1-4, ss. 309-334.

(42) Mustafa Erdoğan (1990), “Liberal Düşünce Geleneği”, Yeni Forum, c. 11, n. 252, ss. 20-34.

(43) Mustafa Erdoğan, (1990), “Farabi’nin Siyaset Teorisi Üstüne”, Türkiye Günlüğü, n. 11, (Yaz), ss. 72-80.

(44) Mustafa Erdoğan (1990), “Laiklik ve Türk Uygulaması Üstüme Notlar”, Türkiye Günlüğü, n. 13 (Kış), ss. 53-60.

(45) Mustafa Erdoğan (1990), “Parlamenter Rejim Açısından Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu”, Türkiye Günlüğü, n. 10 (Mart), ss. 58-65.

(46) Mustafa Erdoğan (1989), “Başbakanlık Hükümeti Mi?”, AÜSBF Dergisi, C. XLIV, n.  3-4, ss. 229-247.

(47) Mustafa Erdoğan (1989), “1980’lerde Türk Siyasetinin Transformasyon’u”, Türkiye Günlüğü, n. 9 (Aralık), s. 31-34.

(48) Mustafa Erdoğan (1989), “Anayasa Mahkemesi Nasıl Karar Veriyor: Yüksek Mahkemenin ‘Başörtüsü Kararı’ Üstüne Bir Değerlendirme”, Türkiye Günlüğü, n. 7 (Ekim), ss. 56-67.

(49) Mustafa Erdoğan (1986), “Avrupa Ekonomik Topluluğu Hukukunda Dolaysız Etki İlkesi”, AÜSBF Dergisi, C. XLI, n. 1, ss. 307-28.

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

(1) Mustafa Erdoğan (2007), “Eğitim ve Öğretimi Özgürleştirmek”, Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları: Bildiriler Kitabı” (Ankara: Eğitimciler Birliği yayını) içinde, ss. 285-289.

(2) Mustafa Erdoğan (2002), “Sivil Özgürlük Olarak Din ve Vicdan Özgürlüğü”, Demokratik Hukuk Devletinde Din ve Vicdan Hürriyeti içinde.

(3) Mustafa Erdoğan (2000), “Türkiye’nin Sistem Arayışı”, Siyasal Sistem Tartışmaları (TESEV yayını) içinde.

(4) Mustafa Erdoğan (1994), “Özgürlük, Adalet ve Refah”, Güriz, A.. (ed.), Adalet Kavramı (Ankara:   TFK yayını) içinde, ss. 115-30.

      7.7.  Diğer yayınlar

Kitaplar

 • Mustafa Erdoğan (2018), Türk Anayasa Hukuku (Ankara: Hukuk Yayınları)
 • Mustafa Erdoğan (2017), Hukuk ve Adalet (Ankara: Hukuk Yayınları)
 • Mustafa Erdoğan (2017), Anayasa Hukukuna Giriş (Ankara: Hukuk Yayınları)
 • Mustafa Erdoğan (2017), Anayasal Demokrasi (Ankara: Siyasal Kitabevi, 13. b.)
 • Mustafa Erdoğan (2016), Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset (Ankara: Hukuk Yayınları, 9. b.)
 • Mustafa Erdoğan (2014), İnsan Hakları: Teorisi ve Hukuku (Ankara: Orion Yayınevi, 4. b.)
 • Mustafa Erdoğan (2013), Özgürlük Perspektifinden Hukuk ve Demokrasi (İstanbul: Kesit)
 • Mustafa Erdoğan (2012), Anayasa Hukuku (Ankara: Orion Yayınevi, 7. b.).
 • Mustafa Erdoğan (2006), Aydınlanma, Modernlik ve Liberalizm (Ankara: Orion Yayınevi).

(10) Mustafa Erdoğan (2002), Anayasa ve Özgürlük (Ankara: Yetkin Yayınevi).

(11) Mustafa Erdoğan (2000), Demokrasi, Lâiklik, Resmi İdeoloji (Ankara: Liberte, 2. b.).

(12) Mustafa Erdoğan (1998), Liberal Toplum, Liberal Siyaset (Ankara: Liberte, 2. b.)

(13) Mustafa Erdoğan (1993), Anayasacılık Parlamentarizm Silâhlı Kuvvetler (Ankara: Siyasal).

Kitap Bölümleri

 • Mustafa Erdoğan (2017), ‘’Hukuk ve Siyaset İlişkisi Bağlamında Türk Anayasa Mahkemesi’nin Lâiklik Politikası’’, Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşunun 55. Yılı Anısına 55 Yıl 55 Makale (Ankara: Anayasa Mahkemesi yayını), ss. 1169-1186.
 • Mustafa Erdoğan (2013), ‘’Liberalizme Yeniden Bakış: Tarihî ve Felsefî Temelleri’’, Uslu, C. (ed.), Liberalizm El Kitabı (Ankara: Kadim Yayınları) içinde, ss. 51-83.
 • Mustafa Erdoğan (2006), “Kamu Alanı ve Liberalizm”, Karadağ, A. (ed.), Kamusal Alan ve Türkiye (Ankara: Asil), ss.
 • Mustafa Erdoğan (2005), “Ahlâkî Çoğulculuk”, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, Cilt 3 (Ankara: Babil), ss. 696-701.
 • Mustafa Erdoğan (2005), “Sivil Toplum: Bir Kavramın Anatomisi”, Bakan, S. & Küçük, A. & Karadağ, A. (eds.), Yüzyılın Eşiğinde Türkiye’de Sivil Hayat (İstanbul: Aktüel),     C. 2, ss. 667-689.
 • Mustafa Erdoğan (2005), “Türkiye’de Asker ve Siyaset”, Bakan & Küçük & Karadağ, g.e., Cilt 2, ss. 739-751.
 • Mustafa Erdoğan (2005), “Liberalizm ve Türkiye’deki Serüveni”, Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce, C. 7: Liberalizm (İstanbul: İletişim Yayınları, 2005) içinde, ss. 23-40.
 • Mustafa Erdoğan (1998), “Başkanlık Sistemini Doğru Tartışmak”, Türkiye’de Yönetim Geleneği, ed. D. Dursun & H. Al (İstanbul: İlke Yaynıcılık) içinde, ss.
 • Mustafa Erdoğan (1987), “Safahat’ın Temalarından Biri: İslâmî Modernleşme Görüşü”, Mehmet Akif Ersoy’u Anma Kitabı (Ankara: Ankara Üniversitesi yayınları)

Çeviri Kitaplar

 • Norman P. Barry, Modern Siyaset Teorisi (Ankara: Liberte, 2004).
 • Norman P. Barry, Komünizm Sonrası Dönemde Klasik Liberalizm (Ankara: LDT, 1997).

(3) Jack Donnelly, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları (Levent Korkut’la birlikte, Ankara: TDV, 1995)

(4) F. A. Hayek, Sosyal Adalet Serabı (Ankara: Türkiye İş Bankası, 2. b., 2012).

 1. Projeler/Raporlar

(1) ‘’Liberal Adalet ve Ekoomik Özgürlük’’, Özgürlük Araştırmaları Derneği, (2018).

(2) ‘’Başkanlık Sistemi, Latin Amerika Tecrübesi ve Türkiye’’, Özgürlük Araştırmaları Der., 2016.

(3) “Hukukun Üstünlüğü ve Türkiye”, Özgürlük Araştırmaları Derneği, 2015.

(4) “Türkiye’nin Yeni Anayasasına Doğru” (Serap Yazıcı’yla birlikte), TESEV 2011.

(5) “Türkiye İçin Bir Demokratikleşme ve Sivilleşme Perspektifi”, Birlik Vakfı, 2005.

(6) “Siyasi Sistemin Yeniden Yapılandırılması: İlkeler ve Temel Tercihler”, 2001.

 1. İdari Görevler

Dekan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1 Eylül 2010-Şubat 2015

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Bilimler Akademisi Aslî Üyesi

Türk Siyasi İlimler Derneği Üyesi

Özgürlük Araştırmaları Derneği Kurucu Üyesi

 1. Ödüller/Burslar

(1) Liberal Düşünce Topluluğu Özgürlük Onur Ödülü (2012)

(2) Visting Scholar, Department of Political Science, University of Utah, 2007-2008.

(3) Reagan& Fascall Democracy Fellowship, National Endowment for Democracy, 2003.

(4) Mazlumder İnsan Hakları Ödülü (2001)

(5) Fulbright Scholarship for Research (Constitutional Interpretation), 1997-1998

 1. Verdiği başlıca lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler.

Anayasa Hukukuna Giriş (Lisans)

Türk Anayasa Hukuku (Lisans)

İnsan Hakları Teorisi (Lisans)

Temel Haklar Hukuku (Lisans)

Hukuka Giriş (Lisans)

Devlet Teorisi (Lisans)

Hukuk ve Adalet (Lisans & Yüksek Lisans)

Demokrasi Teorisi (Lisans & Yüksek Lisans)

İnsan Hakları ve Anayasa Mahkemesi (Yüksek Lisans)

Siyaset ve Hukuk (Yüksek Lisans & Doktora)